netwerk Vereniging Gelderse Podia

Netwerk

Het Netwerk Vereniging Gelderse Podia is bedoeld voor de kleinere podia tot 600 stoelen. Veelal bestaan zij dankzij de steun van vrijwilligers. Het netwerk heeft nu negentien deelnemers uit de hele provincie. Deze podia zijn veel meer dan een plek waar enkel theaterprogramma’s worden opgevoerd. Het zijn cultuurinstellingen met een breed cultuuraanbod van amateurkunst, bibliotheek, film, muziek en theater. Daarnaast hebben ze aandacht voor de sociaal maatschappelijke thema’s. Ze zorgen dat alle inwoners actief en passief deel kunnen nemen aan cultuur.


Samen sterk
Door samen te werken en kennis te delen ontwikkelen, innoveren en inspireren de podia elkaar. Zo ontstaat er een sterke culturele infrastructuur. Door haar structuur is het Netwerk dé gesprekspartner voor de provincie bij de realisering van haar cultuurbeleid.
Naast de onderlinge samenwerking zoekt men ook de verbinding met andere culturele instellingen, organisaties, netwerken en individuele artiesten en theatermakers. Om zo “samen sterk te zijn”, samen een mooi aanbod te realiseren en samen beter te kunnen vernieuwen en te professionaliseren.


Lidmaatschap
Het netwerk heeft een bestuur die vier/vijf keer per jaar bij elkaar komt. De leden komen ook vier tot vijf keer per jaar bij elkaar. Centraal of in regioverband. Daarnaast zijn er themabijeenkomsten waaraan door alle medewerkers aan deelgenomen kan worden die geïnteresseerd zijn in het aan de orde zijnde onderwerp. Ook de marketeers, de technici en de administratiemensen komen een paar keer per jaar bij elkaar. Jaarlijks wordt er een netwerkdag georganiseerd. 


Deelname
Het netwerk wil graag zo breed en invloedrijk zijn als mogelijk is. Voor de onderlinge uitwisseling, ondersteuning en professionalisering. Maar ook in het belang van de gezamenlijke belangenbehartiging. Daarom streeft het bestuur ernaar om alle podia uit Gelderland lid te laten zijn van het Netwerk.

 

“Het is belangrijk dat het kunst- en cultuuraanbod voor iedereen bereikbaar is”

(uit regeerakkoord)

“Met de opname van een regionale culturele infrastructuur in het landelijke cultuurbestel wil de Raad voor Cultuur dat er meer erkenning en financiering komt voor het culturele aanbod in de regio.”

(uit raad voor cultuur ‘Cultuur voor stad, land en regio’)

“Naast de regionale samenwerking waarbij overheden betrokken zijn, blijven we samenwerking in de sector stimuleren en ondersteunen.”

(uit Beleef het mee - Uitvoeringsprogramma Cultuur en Erfgoed 2019 - Provincie Gelderland)